GUE REC 1 Beginner Class

Contact Person: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Phone: +49 (0) 6202 26187
From : Freitag, September 13, 2019
To : Sonntag, September 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

Contact Person: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Phone: +49 (0) 6202 26187
From : Donnerstag, August 15, 2019
To : Sonntag, August 18, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

Contact Person: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Phone: +49 (0) 6202 26187
From : Donnerstag, Juni 20, 2019
To : Samstag, Juni 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

Contact Person: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Phone: +49 (0) 6202 26187
From : Donnerstag, Mai 9, 2019
To : Sonntag, Mai 12, 2019
Venu : DEEPSTOP GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr. 4

Contact Person: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Phone: +49 (0) 6202 26187
From : Freitag, April 19, 2019
To : Montag, April 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4